Privacybeleid voor Greenberg Nielsen BV, Greenberg Rotterdam BV, Greenberg Staffing (“de bedrijven”)

Recht van bezwaar: u hebt ten allen tijde het wettelijk recht om bezwaar te maken tegen:

Gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden;
Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor voortzetting.

De Bedrijven (of wat wordt aangeduid als “we/wij”, “ons” of “onze”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van onze kandidaten, cliënten en gebruikers van onze website. Wij willen een veilige gebruikerservaring leveren. Wij willen verzekeren dat de informatie die u verstrekt aan ons, of die wij verzamelen langs verschillende kanalen (inclusief onze website, door middel van schriftelijke correspondentie (inclusief e-mail), gesprekken met onze consultants, of via onze kantoren of websites wereldwijd) slechts wordt gebruikt voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Door middel van dit privacybeleid informeren wij u over de verschillende soorten persoonsgegevens die wij van kandidaten verzamelen, de doelstellingen waarvoor we de gegevens gebruiken en de manieren waarop de gegevens worden gehanteerd. Wij zijn tevens verplicht om te voldoen aan de transparantieverplichting volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG“) van de Eu en de nationale wetgeving waarin de AVG wordt geïmplementeerd.

Voor het doel van dit privacybeleid is de Bedrijven de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Onze contactinformatie staat vermeld onderaan dit privacybeleid. Verwijzingen in dit privacybeleid naar onze bedrijvengroep hebben betrekking op Greenberg Nielsen BV en Greenberg Rotterdam BV en Greenberg Staffing.

De informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot, uw naam en contactgegevens (tezamen met uw e-mailadres) en andere relevante informatie uit uw curriculum vitae (“CV”). Wanneer we uw gegevens en CV elektronisch ontvangen, kan dit zijn gedaan door middel van een directe sollicitatie op een van onze websites, of via een vacaturebank van derden.

Gedurende onze relatie met u zullen we waarschijnlijk verdere persoonlijke informatie over u ontvangen. Deze informatie kan direct van uzelf afkomstig zijn, of van derden, zoals organisaties waaraan wij uw CV hebben verstrekt en die met u hebben gecommuniceerd in verband met een sollicitatie.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij bewaren, gebruiken en geven uw persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden door, inclusief:

 1. levering van diensten aan u;
 2. voor het in stand houden van onze zakelijke relatie, indien u een gebruiker van onze website, een cliënt of een kandidaat bent;
 3. om u in staat te stellen uw CV in te dienen voor algemene toepassingen, om te solliciteren op specifieke banen, of om u aan te melden voor onze vacature-informatie. Zie het afzonderlijke gedeelte over uw cv hieronder, dat aanvullende gebruiksmogelijkheden en doorgiften beschrijft;
 4. om uw gegevens af te stemmen op vacatures, om ons te helpen om een vacature te vinden die het meest geschikt is voor u en om uw persoonsgegevens door te geven aan cliënten zodat u kunt solliciteren;
 5. om uw gegevens te bewaren en om u te informeren over toekomstige vacatures, anders dan de specifieke functie waarover u contact met ons hebt opgenomen;
 6. om uw vragen te beantwoorden;
 7. voor directe marketing van producten en diensten, u te informeren over nieuws en updates in de sector, evenementen, promoties en competities, rapporten en andere informatie. Voordat we dit doen krijgt u de gelegenheid om ervoor te kiezen dergelijke communicaties niet te ontvangen. Bovendien bevat elke communicatie een optie om u af te melden voor deze communicaties;
 8. om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze cliënten te voldoen;
 9. om verdere diensten aan u te leveren door uw persoonsgegevens te delen met andere bedrijven in onze bedrijvengroep, alsmede vertrouwde derden. Meer informatie hierover staat vermeld in de onderstaande afzonderlijke rubriek uw persoonsgegevens delen;
 10. om persoonsgegevens door te geven aan toezichthouders of rechtshandhavingsinstanties, indien wij verplicht zijn of toestemming hebben om dit te doen;
 11. onze website gebruikt een websiteregistratieservice waarmee muiskliks, muisbewegingen, scrollen van pagina’s en in websiteformulieren ingevoerde tekst kunnen worden vastgelegd. De via deze service verzamelde gegevens worden gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. De verzamelde informatie wordt opgeslagen en gebruikt voor cumulatieve en statistische rapportage en wordt met niemand anders gedeeld;
 12. om u te voorzien van gepersonaliseerde inhoud op onze website, van meer relevante communicatie in onze e-mails, en van een op u afgestemde service van onze consultants, worden uw gebruik en interacties met onze website en e-mails bijgehouden en vastgelegd. Wij gebruiken een externe dienstverlener om ons te assisteren bij het vastleggen, opslaan en analyseren van deze informatie, zodat we kunnen bepalen hoe we u kunnen voorzien van een goede recruitmentervaring. Wij zorgen ervoor dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens in deze database worden vastgelegd en dat deze informatie met geen enkel ander bedrijf of dochteronderneming, anders dan de door ons gekozen dienstverlener, wordt gedeeld.

We kunnen, in overeenstemming met lokale regelgeving, bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens verwerken (bekend als speciale categoriegegevens in GDPR) waar u deze opneemt in informatie die u naar ons stuurt, bijvoorbeeld als u informatie over uw gezondheid of religie opneemt in het CV dat u naar ons stuurt. Ook kan van ons worden verlangd dat we uw gegevens vergelijken met het strafregister in de landen waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij beschikken over processen om het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke gevoelige gegevens te beperken, behalve waar toegestaan of vereist door de wet.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG zijn de voornaamste redenen voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten en kandidaten als volgt:

(a) Noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst – om te voldoen aan onze verplichtingen die we aangaan om een dienst aan u te verlenen, of om op uw verzoek een overeenkomst te sluiten, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting – wij zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften die ons ertoe kunnen verplichten om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan een toezichthouder of aan een rechtshandhavingsinstantie;

(c) Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen – wij, of een derde, moeten uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), mits we hebben vastgesteld dat die belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden, inclusief het recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Onder onze gerechtvaardigde belangen zijn begrepen het reageren op verzoeken en vragen van u of van een derde, optimaliseren van onze website en de klantbeleving, informatie aan u over onze producten en diensten, en ervoor zorgen dat onze producten en diensten op een passende en efficiënte manier worden uitgevoerd.

(d) Toestemming – in bepaalde omstandigheden kunnen wij u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

In bepaalde omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden. Details van deze partijen staan hieronder aangegeven, tezamen met de redenen voor het delen van gegevens.

Cliënten

Wij geven uw persoonsgegevens door aan cliënten die vacatures hebben waarin u geïnteresseerd bent.

Vertrouwde derden

Wij delen uw persoonsgegevens en, waar nodig, uw gevoelige persoonsgegevens met vertrouwde derden die wij gebruiken om diensten te leveren waar u of onze cliënten om hebben gevraagd, bijvoorbeeld:

 • controleren van referenties voor dienstverband;
 • controleren van kwalificaties;
 • controleren op strafblad (in overeenstemming met lokale regelgeving);
 • verificatie van gegevens die u hebt verstrekt bij derden; en/of
 • psychometrische of vaardigheidstests.

Wij delen uw persoonsgegevens ook met derden die ten behoeve van ons functies uitvoeren en die diensten aan ons leveren, zoals:

 • professionele adviseurs;
 • leveranciers van data analytics;
 • ICT-consultants die tests uitvoeren en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten aan onze bedrijfstechnologische systemen;
 • onderzoeks- en mailingbedrijven; en/of
  functiecoördinators

Wij vereisen dat deze derden zich houden aan minimale normen voor vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. In zoverre persoonsgegevens worden verstrekt aan derden buiten de EER, of aan derden die toegang krijgen tot de informatie van buiten de EER, zorgen wij voor goedgekeurde waarborgen, zoals de goedgekeurde modelclausules of het EU-VS-privacyschild.

Toezichthouders en rechtshandhavingsinstanties

Zoals hierboven aangegeven kunnen wij bepaalde persoonsgegevens op verzoek van een toezichthouder of rechtshandhavingsinstantie en dergelijke instanties doorgeven als de AVG dit toestaat.

Nieuwe bedrijfseigenaren

Als ons bedrijf fuseert of overgenomen wordt door een ander bedrijf, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de nieuwe bedrijfseigenaar en zijn adviseurs. Als dit gebeurt wordt u hiervan in kennis gesteld.

Hoe lang we uw informatie bewaren

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren of opslaan hangt af van de diensten die we aan u leveren en voor hoe lang u deze diensten nodig hebt. Aangezien we kandidaten met vaak jarenlang, potentieel gedurende hun hele carrière, ondersteunen met arbeidsbemiddelingen, is het doel waarvoor we kandidaatsgegevens bewaren vaak van doorlopende aard. Wij zorgen er regelmatig voor dat gegevens worden opgeruimd en dat gegevens van onze kandidaten worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat (a) de gegevens die we ons bezit hebben nauwkeurig zijn en (b) dat we gegevens niet te lang vasthouden.

Onze standaardvoorwaarden vermelden dat onze cliënten kandidaatsgegevens, zoals CV’s, bewaren voor de specifieke functie waarnaar u solliciteert en dat ze, als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens, u moeten laten weten of ze van plan zijn om uw CV te bewaren teneinde u te informeren over potentiële toekomstige functies, of om uw gegevens te bewaren voor andere doeleinden.

Uw rechten inzake informatie die wij over u bezitten

U hebt bepaalde rechten in verband met de persoonsgegevens die we over u in ons bezit hebben. Details van deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen staan hieronder vermeld. Wij hebben bewijs van uw identiteit nodig voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Recht van inzage

U hebt te allen tijde het recht om te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Als daar een goede reden voor bestaat, en als de AVG dit toelaat, kunnen wij weigeren om aan uw verzoek om een kopie van uw persoonsgegevens, of aan bepaalde onderdelen van uw verzoek, gehoor te geven. Als wij uw verzoek of een onderdeel daarvan weigeren, zullen wij u inlichten over onze redenen hiervoor.

Recht van correctie of aanvulling

Als uw persoonsgegevens die wij bezitten onjuist, achterhaald of onvolledig zijn, hebt u het recht om de gegevens te laten corrigeren, bijwerken of aanvullen. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten worden gewist, bijvoorbeeld als de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt, of als de verwerking van de informatie is gebaseerd op uw instemming en er geen andere rechtsgrond voor verwerking door ons is.

Recht van bezwaar of beperking van verwerking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking door ons die zwaarder wegen dan uw rechten en belangen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

U kunt ook het recht hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te beperken, bijvoorbeeld in omstandigheden waar u de nauwkeurigheid van de informatie hebt betwist en gedurende de periode waarin wij de nauwkeurigheid van de gegevens controleren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens die wij over u bezitten in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

U kunt ons vragen om die gegevens aan u toe te sturen, of rechtstreeks toe te sturen aan een andere organisatie.

Het bovengenoemde recht heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die:

u eerder aan ons hebt verstrekt; en
door ons via geautomatiseerde procedés wordt verwerkt.

Hoewel wij graag aan dergelijke verzoeken zullen voldoen, kunnen wij technische compatibiliteit met de systemen van een andere organisatie niet garanderen. Wij kunnen geen gehoor geven aan verzoeken die betrekking hebben op persoonsgegevens van andere personen zonder dat deze hiervoor toestemming hebben gegeven.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Op het merendeel van bovengenoemde rechten zijn beperkingen en uitzonderingen van toepassing. Als wij niet kunnen voldoen aan een verzoek tot de uitoefening van rechten, zullen wij de redenen hiervoor vermelden.

Toestemming

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenste moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.

Vacature-informatie

Om u aan te melden voor e-mails met vacature-informatie moet u uw naam en e-mailadres opgeven. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures in de door u opgegeven sector en om u te voorzien van sectornieuws en andere informatie in verband met onze diensten.

Als u besluit dat u deze informatie niet langer wilt ontvangen, kunt u dit aangeven via de uitschrijflink die is opgenomen in elke informatie-e-mail die u ontvangt.

E-mails met vacature-informatie worden verzonden door de Bedrijven of door een bedrijf in onze bedrijvengroep. Wanneer de afzender is gevestigd buiten de EER worden uw gegevens verzonden aan of zijn ze toegankelijk voor de desbetreffende entiteit zodat deze de relevante e-mail met vacature-informatie aan u kan toezenden.

Curriculum vitae

U kunt uw CV naar keuze doorgeven via onze website of via een van onze consultants. U kunt dit doen om ofwel te solliciteren naar een specifieke geadverteerde vacature, of om in aanmerking te worden genomen door onze recruitment consultants voor vacatures wanneer deze ontstaan.

Uw CV wordt opgeslagen in onze database en kan worden opgezocht door onze recruitment consultants.

Uw CV kan ook rechtstreeks per e-mail worden verzonden naar andere bedrijven in onze bedrijvengroep ter beoordeling en invoering in hun database, zodat ze aan u hun diensten kunnen leveren. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens buiten de EER weigeren bij het invullen van uw registratieformulier bij ons.

U kunt uw CV te allen tijde bijwerken door dezelfde procedure te volgen als voor het indienen van een nieuw CV. Uw oude CV wordt automatisch gearchiveerd mits de indieningsgegevens gelijk blijven (bijvoorbeeld u dient beide CV’s in via hetzelfde e-mailadres of u informeert de relevante contactpersoon over de nieuwe indiening).

Cumulatieve informatie over online bezoekers aan de Bedrijven

Wij verzamelen collectieve informatie en statistieken over alle bezoekers aan onze website en de websites van alle bedrijven in de bedrijvengroep:

 • welk gedeelte gebruikers het meest bezoeken; en/of
 • welke diensten gebruikers het meest opzoeken.

Wij gebruiken zulke gegevens uitsluitend in cumulatieve vorm. Deze informatie helpt ons om te bepalen wat het gunstigst is voor onze gebruikers en hoe we onze diensten online voortdurend kunnen verbeteren om onze gebruiker een betere ervaring te kunnen bieden.

Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de websites van bedrijven binnen de bedrijvengroep.

Gebruik van cookies

Zodra u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De door u ingevulde gegevens worden slechts zolang bewaard als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Indien de website van Greenberg Nielsen links bevat naar websites van andere partijen, dan draagt Greenberg Nielsen geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit aangeven via het volgende adres: info@greenbergnielsen.nl

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in de Contactinformatie hieronder. U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de hieronder vermelde methoden:

Telefoon: +31 70 888 8500

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Post:

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60

P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Als u buiten het Nederland woont of werkt, of als u een klacht hebt over onze activiteiten buiten het Nederland, dan zult u mogelijk een klacht willen indien bij een andere toezichthoudende autoriteit. Een lijst van relevante autoriteiten in de EER en de Europese Vrijhandelsassociatie kunt u hier vinden.

Andere websites

NB: klikken op links en banner-reclame op onze websites kan ertoe leiden dat uw browser een website van derden opent waar privacypraktijken gelden die afwijken van die van de Bedrijven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over informatie die wordt gegeven aan of die verzameld wordt door deze derden, en u dient derhalve hun privacybeleid te raadplegen.

Overdracht op internet

Aangezien het internet een wereldwijde omgeving is, houdt het gebruik van het internet om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in dat gegevens op een internationale basis worden overgedragen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die via netwerken van derden naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door de Bedrijven worden gewijzigd. Als wij ons privacybeleid in de toekomst wijzigen zullen wij u per e-mail informeren over materiële wijzigingen of updates van onze privacybeleid, indien u ons hebt voorzien van uw e-mailadres.

Gelijke kansen

De Bedrijven voert een beleid van gelijke kansen en zet zich in voor diversiteit. Dit betekent dat alle sollicitanten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etnische herkomst, huidskleur, nationaliteit, etnische afstamming, invaliditeit, seksuele gerichtheid, godsdienst of leeftijd.

In het kader van ons streven naar gelijke kansen, zullen we van tijd tot tijd door u verstrekte informatie gebruiken voor controle van de diversiteit. Al zulke informatie wordt op een geanonimiseerde basis gebruikt.

Contact

Als u vragen heeft of wilt dat wij contact met u opnemen over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, inclusief de uitoefening van uw hierboven vermelde rechten, neem dan contact met ons op via e-mail of door te schrijven naar het onderstaande adres:

E-mail: info@greenbergnielsen.nl

Post:

Compliance Department

Greenberg Nielsen

Strawinskylaan 381

1077XX, Amsterdam

Mocht u een klacht hebben, neem dan contact met ons op via e-mail of door te schrijven naar het onderstaande adres:

Naam contactpersoon: Roos Glasbeek (functionaris voor gegevensbescherming)

E-mail: info@greenbergnielsen.nl

Wanneer u contact met ons opneemt zullen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren.

Wij zijn statutair gevestigd en kantoorhoudend te:

Greenberg Nielsen BV

World Trade Center,

Strawinskylaan 381,

107XX, Amsterdam,

Netherlands